Informasjon


Hva kjennetegner en dysleksivennlig skole?
– Har et inkluderende og aksepterende miljø.
– Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter.
– Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.
– Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
– Setter raskt inn tiltak som fungerer.
– Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir.
– Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervsining for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.

Hvorfor
Elever har ikke bare fagvansker i norsktimene, eller i små grupper.
De har fagvansker i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen.
Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV) og vet hva som er best for den enkelte elev.
Våre dysleksivennlige skoler kjenntegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker.
Da vi startet med «Dysleksivennlig skole» representerte organisasjonen bare de med dysleksi, derav navnet. Nå jobber vi imidlertid også for de med dyskalkuli og SSV. Vi forventer av skolene at de også tilrettelegger for disse elevgruppene.

Hvem kan bli dysleksivennlig?
Mange skoler tror de hverken har tid eller råd til å være dysleksivennlige. De tror at det bare er skoler i svært veldrevne og bemidlete kommuner, og uten særlige utfordringer, som kan jobbe slik.
Sånn er det ikke. I vårt Dysleksivennlig skole-nettverk er det små skoler, store skoler, skoler med mange minoritetsspråklige elever, skoler fra fattige kommuner på ROBEK-lista, skoler som trues med nedleggelse eller sammenslåinger av lokalpolitiske årsaker, osv.
Det er ikke sånn at våre dysleksivennlige skoler har særlig mye mer tid eller ressurser, eller færre utfordringer enn andre skoler. Det som kjennetegner dem er evnen til å se forbedringspotensiale og vilje til å endre praksis i skoleorganisasjonen.
Dere kan bruke kriteriene vi stiller til våre Dysleksivennlige skoler, i fanen under, til i utarbeidelse av søknad om å bli sertifisert som dysleksivennlig.

Fordeler
Alle våre Dysleksivennlige skoler er en del av vårt nettverk. Her deler de og Dysleksi Norge gode løsninger. De Dysleksivennlige skolene reiser gjerne til hverandre på studiebesøk. Utover dette møtes de på samlinger hvert år som Dysleksi Norge arrangerer. Foruten om dette skaper det engasjement i personalet og anerkjennelse både innenfor og utenfor skolen.

Historie
”Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!”.
Slik var det noen kloke hoder som tenkte i 2005 og vips var ideen om en ”Dysleksivennlig skole” blitt til. Inspirert av den Britiske Dysleksiforeningens ”Dyslexia Friendly Schools” startet arbeidet med å meisle ut et sett kriterier for hva som kjennetegner gode skoler. Tre prosjektgrupper ble nedsatt og arbeidet hver for seg med å definere viktige kjennetegn. En gruppe bestod av personer med dysleksi, en gruppe bestod av foresatte og en gruppe bestod av fagpersoner.
Etter at de var ferdige satte de seg sammen og kom frem til en 10-punkts kriterieliste for gode skoler. Kriteriene vektlegger systematisk sating på elevene som strever gjennom forankring i skoleledelsen, gode planer om kompetansheving, et godt læremiddeltilbud, et godt læringsmiljø og gode rutiner for arbeidet med det psykososiale miljø. Skolene må også ha gode rutiner for kartlegging, det er avgjørende at resultatene av kartleggingen følges opp gjennom prosedyrer og rutiner for igangsetting av tiltak og at lærerne benytter sed av “dysleksivennlige metoder”. Skolene må også tilrettelegge ved eksamen og prøver og kunne vise til et godt skole-hjemsamarbeid.
Prosjektet har utviklet seg drastisk siden 2005. I dag inkluderer dysleksivennlig skolesatsingen tilbud om nettkurs til lærere, kursing på oppdrag fra skoler, tett samarbeid med fagmiljøene og mellom flere og flere søknader om nye dysleksivennlige skoler per år.