Skriving


Skriving

For elever med dysleksi er skriving ofte en stor utfordring. Både når det gjelder å formulere seg, og med tanke på rettskriving. Den dysleksivennlige læreren vet dette, og tilrettelegger undervisningen slik at elevene får like muligheter som sine medelever til å uttrykke seg skriftlig på tross av sine utfordringer. Gode måter å gjøre dette på er gjennom modelltekster og skriverammer.

Modelltekster

Ved bruk av modelltekster i undervisningen får elevene inspirasjon og kunnskap til selv å skrive gode tekster i alle fag.  Modelltekster er en undervisningsform der et utvalg av tekster gjennomgås og diskuteres før eleven selv får prøve seg. En fordel ved å bruke modelltekster er at elevene får et tydelig mål og en bestemt retning i eget skrivearbeid. I bruken av modellteksten er det ikke nok med modellteksten i seg selv for å gi eleven innsikt i teksttype, komposisjon og uttrykk. For å sikre elevene et godt læringsutbytte, er det nødvendig med en grundig og god undervisning i modellteksten slik at eleven kan utvikle en forståelse av hva som er forventet av dem i tekstproduksjonen.

1

Dette er en side fra læreverket Quest, for 3.trinn. Denne teksten egner seg godt som en modelltekst, da den er tydelig og har en enkel oppbygging. Når en tekst skal brukes som modelltekst, er det viktig at teksten som velges er typisk for sjangeren. Dette gjør det enklere for eleven å både gjenkjenne lignende tekster, og å produsere dem selv. Se på oppbygningen av teksten sammen med elevene. Gjennomgå sjangerkravene, og knytt disse opp mot hvordan det er formulert i teksten. Gjennom å diskutere tekstoppbygning og typiske kjennetegn, utvikler elevene en større forståelse av hvordan de skal skrive ulike tekster. Når teksten er ferdig gjennomgått, kan elevene bruke teksten som en hjelp til å se for seg hvordan sin egen tekst kan se ut.  For elever med dysleksi, vil dette være av avgjørende betydning for å lykkes. I lærebøkene finnes det mange gode tekster som kan brukes som modelltekster, som eksemplet overfor. Hvis du vil lese mer om modelltekster og bruken av disse, kan du gå inn på skrivesenteret.no.

Skriverammer

Skriverammer er et annet godt hjelpemiddel for å støtte eleven i sin utvikling av skriveferdigheter. Skriverammer er støttende strukturer som synliggjør hvordan den ferdige teksten skal se ut. En skriveramme er i motsetning til en modelltekst ikke en ferdig tekst, men en ramme som strukturerer innholdet i teksten. Skriverammer kan også være en hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre. I likhet med modelltekster, bør læreren modellere og undervise i bruken av skriverammer. Eleven må utvikle en forståelse for bruken av skriverammene, og formålet med dem.

Nedenfor følger et eksempel på en skriveramme for en argumenterende tekst på engelsk.

Some people believe that:

Because:

They claim that:
They also argue that:
On the other hand, many people disagree that:

They beileve that:

They also think that:
My opinion is that:

Touch

Den dysleksivennlige læreren legger til rette for at elevene får bruke skrivestøttende programmer i alle skriftlige arbeid.

En forutsetning for en hensiktsmessig bruk av skrivestøttende programmer, er en effektiv bruk av tastatur. Opplæring i touch er essensielt for elever med dysleksi. De har lært å bruke blyant, og så lenge bruk av tastatur oppleves som en belastning vil eleven vegre seg for å bruke tastatur. Touch bør trenes systematisk og daglig for rask og best effekt. Det finnes ulike programmer som kan brukes. Vi har gode erfaringer med opplæringsprogrammet fra sense-lang.org. For å sikre god progresjon, har vi utarbeidet en oversikt over hva som kreves for å komme til neste leksjon.  Programmet har 16 leksjoner, og eleven må klare kravene for å kunne gå til neste leksjon. Det bør trenes daglig.

2

3

4