I klasserommet

Plassering i klasserommet
Det er viktig at elever med spesifikke lærevansker får sitte langt fremme i klasserommet. Da har lærer oversikt over eleven og kan følge opp at beskjeder blir gitt, at hjelpemidler blir brukt og at eleven lettere får oversikt over skolearbeidet.

Direkte undervisning
I direkte undervsining tar læreren ansvar for undervisningen og læringen gjennom å forklare, peke ut, feste oppmerksomheten, opprettholde interesse og konsentrasjon. Dette vil man lettere få til hvis man ivaretar forrige punkt, med å la eleven sitte langt fremme.

Rammer og strukturer
Det er viktig at det eleven skal lære oppleves som overkommelig og forutsigvart. Derfor kan det være lurt at eleven får innholdet av timen i forkant. At eleven vet hva som er timens mål. Da kan man forberede eventuelle hjelpemidler som kan være hensiktsmessig å bruke i den aktuelle timen. For eksempel bruk av diktafon, opplest tekst, skrivestøttende programmer også videre. Det kan også være mulig å gjøre noe av dette i forkant av timen.

Prøver
La eleven få bruke lenger tid på prøver. Det vil ta mer tid å få tekst opplest, og det tar lenger tid å bruke retteprogrammer når man skriver. Husk også at det ikke er hensiktsmessig å gi prøver til elever med dysleksi som innebærer at de blir testet i rettskrivning. Her sviktes det som oftest på bruk av gloseprøver. Da har elever med dysleksi alltid rett på å bruke retteprogram, hvilket betyr at de ikke trenger å kunne vite hvordan noe skrives. De skal kunne oversettelsene, men trenger ikke å vite hva som er rett skrivemåte.