Kompetanseheving i personalet

For å få til god tilrettelegging for alle elever på en skole trengs det kompetanse hos personalet. Dette gjelder spesielt kompetanse om dysleksi i forhold til å tilrettelegge godt for de elever som har det. Er det noe vi ser ofte mangler på mange skoler så er det at man ikke tenker bredt nok. Det kan være enkelte lærere, eller noen få i ledelsen, som vet en del om dette, men en elev med dysleksi trenger at alle lærere som har med denne eleven å gjøre, vet hva slags tilnærming som er lurt. En elev må bli møtt med lærere som vet hva vansken innebærer og hva man bør gjøre i ulike situasjoner. Derfor bør ledelsen på en dysleksivennlig skole sørge for at alle lærere, spesielt de som har elever med dysleksi, får den kompetansen som skal til for å gi disse elevene best mulig opplæring og oppvekstsvilkår. Foruten om de rettigheter som står under fanen “rettigheter” på denne siden, er det også en del andre ting som en lærer kan gjøre for å sørge for god tilrettelegging. Noen stikkord som en lærer bør ha kompetanse og forståelse rundt er:
Vite hva dysleksi er
Hvilke områder ved lesingen er det eleven strever med. Dette må lærer vite for at eventuelle tiltak skal være spesifikt nok. Da må også lærer kjenne til hvilke kartleggingsverktøy som er hensiktsmessig å bruke. Blant annet er det lite vits å utsette en elev for Carlsten lesetest, da eleven stort sett bare får påpekt en vanske man allerede vet eleven har
Tilrettelegging for godt psykososialt miljø, for eksempel at eleven skal sitte langt fremme i klasserommet, ha gode hjelpemidler som er raskt og virker, at man legger vekt på åpenhet, at høytlesning er unødvendig osv.
En lærer må ha kompetanse rundt hvilke tiltak eleven trenger, som når man bruker hjelpemidler, hvordan de brukes, hvilke situasjoner, også videre