Systemer for kartlegging og oppfølging


Det er viktig at en dysleksivennlig skole har gode systemer for kartlegging og oppfølging. For å fange elever som strever tidlig nok, må man ha gode kartleggingsplaner og gode kompetanse og planer for oppfølging av eleven.

Det er viktig at enhver skole har en plan for dette. Denne planen bør alle
kjenne til og bruke. Planen må være forpliktende. Den kan inneholde:
– Hva slags kartleggingsprøver finnes på skolen?
– Hvem har ansvaret for å ta kartleggingsprøver?
– Hvem har ansvaret for å sette inn tiltak for elever under kritisk grense?
– Hvordan skal dette rapporteres videre til skolens ledelse?
– Hvem informerer foreldre og når?
– Når skal en henvise videre til PPT?

Det er mange ting som er viktige å se etter hos elevenes lese- og skriveutvikling. Under er noen stikkord, men dette må implementeres i en lokal kartleggingsplan, og lærer må ha kompetansen rundt dette for å for eksempel vite hva slags kartleggingsmateriell som kan være aktuelt.

Viktige ting å se etter:
Første året:
– Sentrale delferdigheter må kartlegges så tidlig som mulig.
– Viktig med info fra bh. Bruk gjerne Tras.
– Barn med språkvansker er en risikogruppe for å utvikle lese- og skrivevansker.
– Jevnlig, systematisk observasjon er viktig det første året.
– Forstår eleven felles beskjed i klassa?
– Ser de mye på sidemannen?
– Obligatoriske kartleggingsprøver, hva finner vi der?
– Bokstavkunnskap, store og små bokstaver, sitter det?
– Forveksler de lyder?
– Er det vanskelig å forme bokstaven?
– Hvordan er arbeidstempo
– Fonologisk posisjonsanalyse: identifisere lydens plassering i ord, avgjørende for kunne skrive. Viktig å fange opp elever som ikke klarer dette i 1.klasse.
– Fonologisk syntese er en sentral delferdighet ved alfabetisk lesing. Verbalt korttidsminne er helt sentralt her.
– Fonologiske ordlesningsferdigheter nødvendig for å lese nye og ukjente ord. Kan sjekkes ved at eleven får lese rekker med ord og kan koble det til et bilde. Vil finne elever som forveksler f.eks fiske/fike
– Fonologisk analyse: viktig å mestre med tanke på skriving. Vedvarende vansker med skriving?
2.året:
– Fange opp de som bruker fonologiske strategier og har lavt lesetempo.
– Avkodingen må vurderes på både ord og setningsnivå.
– Sjekk tekstforståelse
– Sjekk setningsforståelse

Dette var bare noen stikkord for hva man bør se etter. Alle dysleksivennlige skoler skal ha en god, detaljert og anvendelig kartleggingsplan. Her er noen grunner for at en skole bør ha en kartleggingsplan:

– Uten klare planer og rutiner er det vanskelig å vite hvem som har ansvaret.
– Det blir ulik praksis mellom skolene og mellom klassene.
– Det er viktig at det juridiske er på plass. Dokumentasjon på dette området er svært viktig.
– Det gir trygghet for deg som lærer og rektor å vite at lover og regler blir fulgt.
– Vi vil hindre at elever går gjennom norsk skole uten at f.eks. dysleksi blir oppdaga. Det skjer nemlig!

Her er noen eksempler på planer:

Lørenskog kommune